Wikia


OOK IK BEN IN ARCADIË GEBOREN

F. Von Schiller, Resignation

Voor Eva


Ook ik ben in Arcadië geboren,

Ook mij heeft de natuur

Als kraamgeschenk mijn deel geluk beschoren;

Ook ik ben in Arcadië geboren,

Maar ach, slechts leed kende mijn lente-uur.


Eén maal bloeit 's levens mei en dan nooit weer.

Mijn bloei is al teniet.

De stille god - o broeders, bitt're leer! -

De stille god hij stoot mijn fakkel neer,

En 's werelds aanschijn vliedt.


Daar sta ik reeds op uw duistere brug,

Vreeswekkende eeuwigheid.

Hier de geloofsbrieven voor mijn geluk,

'k Geef ze met ongeschonden zegel terug,

Er was mij geen geluk bereid.


Versluierde godin, ik spreek mij uit

Waar gij uw vonnis velt.

Men zegt dat gij de onfeilbare rechter zijt,

Die wikt en weegt volgens gerechtigheid,

Dat gij zijt Die Vergeldt.


Hier wordt, zegt men, wie faalde bitt’re smart,

En wie volhardde, vreugd bedeeld.

Hier worden alle krommen van het hart,

Het raadsel van het lot, voor mij ontward,

Wordt alle pijn geheeld.


Hier zal de ontheemde zich een vrijplaats vinden,

Eindigt zijn doornenweg.

De waarheid, die ik boven al beminde,

Die velen vloden, weinigen slechts zinde,

Dreef mij door 's levens heg en steg.


"Schenk me uw jeugd, uw loon zult ge ontvangen

In een ander bestaan.

Meer leidraad moogt ge niet van mij verlangen."

Ik heb mijn huik naar deze zin gehangen,

Bood haar mijn jonkheids vreugde aan.


"Lever me uw vrouw, het kleinood van uw hart

Lever me uw Laura uit.

Voorbij het graf woekert onzegb're smart..."

Bloedend rukte ik haar uit mijn arme hart

En leverde haar over, en weende luid.


"Jij dwaas, je aanvaardt een wissel op de doden",

Hoonde mij 's werelds heir,

"Ze liegt! Zij die de slaaf is van despoten:

Als waarheid wordt je ijdele waan geboden,

Wanneer haar cheque vervalt, ben jij niet meer."


En alle spotters ritselden verwaten:

"Een waan, een waan die nimmer wordt voldaan!

Hoe zouden zulke goden er in slagen

Om een kwakkelend wereldplan te schragen,

Die zelf niet hoger zijn dan mensenwaan!"


"Jouw toekomst: in een tombe opgebaard.

De eeuwigheid waarvan je bent bezeten,

Niet eerbiedwaardiger dan haar gewaad:

Onze eigen angst die ons in de ogen staart

In 't spiegelhuis van een bezwaard geweten."


"Een drogbeeld dat je je uit leven bouwde,

Een mummie van de tijd,

Door hoop gebalsemd en zo in de koude

Behuizing van de tombe vastgehouden:

Dat noem je onsterf’lijkheid!?"


"IJdele hoop! Illusie! En dáártegen

Heb je je hoop gesteld?

De dood heeft al zesduizend jaar gezwegen.

Sprak ooit een dode uit zijn graf gestegen

Over Haar Die Vergeldt!?"


Ik zag seizoenen naar uw oever treden,

De bloeiende natuur

Als een kadaver in hun spoor gelegen.

Geen dode kwam ooit uit zijn graf gestegen

Maar ik vertrouwde op het ultieme uur.


Aan u heb ik geofferd mijn geluk.

Nu werp ik mij hier voor uw rechterstoel

De spot der menigte sloeg op mij stuk,

Op uw goed enkel richtte ik mijn blik:

Nu, vrouwe, eis ik mijn deel.


Toen riep een stem: '"Mijn hele kinderschaar

Is me even lief."

"Twee bloemen", hoorde ik, "twee bloemen maar,

Bloeien er voor de hele mensenschaar:

De een heet Hoop, de ander heet Gerief."


"Wie één van deze bloemen heeft gekozen,

Hij zal zich niet meer tot de ander keren.

Genot is er voor wie niet kan geloven,

En wie Gelooft, ziet zich 't genot ontroven.

Een wijsheid die zo oud is als de wereld."


"Gij hoopte en zie, uw loon is afgedragen:

Geloof was het geluk u toebedeeld.

Geen andere uitspraak kunt ge vragen.

Wat men in één minuut heeft afgeslagen

Is voor de eeuwigheid verspeeld."

Terug naar de hoofdpagina

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki